Policy för behandling av personuppgifter

Bostadsrättsföreningen Pulpeten
Org.nr 716421-3709

Syfte

En bostadsrättsförening hanterar ett flertal personuppgifter och syftet med den här policyn är att tydliggöra hur vi i Brf Pulpeten behandlar dina personuppgifter för att du ska känna
dig trygg med att föreningen värnar om din integritet.

Genom policyn får du även veta vilka personuppgifter vi har, hur vi behandlar dem och varför vi har dem samt under vilka förutsättningar du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Som bostadsrättsförening har vi en skyldighet att följa det regelverk som bland annat finns i bostadsrättslagen, vad gäller exempelvis förande av medlems – och lägenhetsförteckning.
Vi behöver även dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig som medlem i bostadsrättsföreningen.

Utgångspunkten i all behandling av personuppgifter är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och inte, annat än när det är absolut nödvändigt, använda integritetskänsliga uppgifter.

Du har rätt att få information om vilka uppgifter Bostadsrättsföreningen har om dig och under förutsättning att det inte finns en laglig grund för föreningen att spara uppgifterna, har du även rätt att få uppgifterna raderade.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Bostadsrättsföreningen behandlar endast personuppgifter när det finns en laglig grund, dvs. när föreningen behöver personuppgiften för att fullgöra förpliktelser i lag eller avtal, eller om det finns ett uttryckligt samtycke från dig som medlem.

Här följer exempel på personuppgifter föreningen behandlar:

 • Namn
 • Personnummer
 • Lägenhetsnummer
 • Överlåtelseavtal
 • Uppgifter om ev. andrahandsuthyrningar
 • Pantförskrivningar
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Uppgifter som du själv registrerar och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Ditt medlemskap i Brf Pulpeten ligger till grund för de personuppgifter föreningen behandlar. För att kunna godkänna din ansökan om medlemskap i föreningen krävs en
överlåtelsehandling där bl.a. uppgifter om ditt namn, personnummer och lägenhetsnummer framgår. I de flesta fall kommer uppgifterna från mäklaren som bistått vid överlåtelsen.

Enligt bostadsrättslagen är föreningen skyldig att föra en förteckning över sina medlemmar
med uppgift om bl.a. vilken lägenhet medlemmen nyttjar samt även uppgift om aktuella pantsättningar. Pantsättningshandlingarna inkommer från den bank vari du som medlem tagit upp ett lån, däremot finns inte några uppgifter om lånets storlek eller belopp.

Du som medlem har rätt att kunna komma i kontakt med föreningens styrelse, likväl som styrelsen behöver kunna nå dig med information. Därför samlar föreningen in uppgift om e-postadresser och telefonnummer. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att föreningen behandlar dina
personuppgifter, vilket innebär att föreningen då måste radera personuppgifterna eller inhämta ett nytt samtycke från dig. Radering av personuppgifter förutsätter dock att
föreningen inte behöver behandla dessa för att fullgöra förpliktelse enligt lag eller avtal. Tänk också på att ett återkallande av samtycke kan innebära att föreningen inte längre kan fullgöra de skyldigheter vi har gentemot dig.

Vilken information ger vi till dig?

Som medlem i Brf Pulpeten har du alltid rätt att få ett utdrag ur lägenhetsförteckningen och kan på så sätt enkelt se vilka uppgifter föreningen har registrerat. Du får även ta del av denna policy och du kommer även få information om hur du kan kontakta oss om du har
frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som rör dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Föreningen har utarbetade rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras
på ett säkert sätt. Brf Pulpeten anlitar Conzignus Hem och Fastighet Förvaltning AB (”Conzignus”) för föreningens förvaltning. Riktlinjerna för hur Conzignus får hantera
personuppgifterna på uppdrag av föreningen finns reglerat i särskilt avtal och utgångspunkten är att endast personal som behöver personuppgifterna för att utföra sina
arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I föreningen är det endast styrelsen som har tillgång till dina personuppgifter. Conzignus säkerhetssystem är utvecklade för att i mycket hög grad skydda mot intrång, förstöring och andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Föreningens utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla föreningens förpliktelser enligt lag eller avtal. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part görs detta enligt i avtal upprättade riktlinjer, vilka säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Brf Pulpeten är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att föreningen ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Vendelsö, 2018-05-22

Styrelsen i Brf Pulpeten

Nyheter april/maj

VÅRSTÄDNING OCH LUNCH 6 MAJ

Den 6/5 har vi i föreningen gemensam städdag då alla hjälps åt att sköta om och snygga till i området inför sommaren. Listor på arbetsområden kommer att sitter uppe i lokalen. Där kan man skriva upp sig på en eller flera uppgifter. Tillsammans får vi ett fint och välskött område där vi alla trivs. Förslag eller frågor kan skickas till pulpeten@gmail.comeller lämnas i föreningens brevlåda i lokalen.

Passa också på att rensa ut era stuprännor på tomten eller hjälpa en granne.

09.00 Samling utanför föreningslokalen
12.00 Lunch – föreningen bjuder på korv med bröd och dricka
Vi avslutar när allt är klart!

ÅRSSTÄMMA TISDAG 15 MAJ

Den 15/6 träffas alla i föreningslokalen kl 19.00 för föreningsstämma. Varje lägenhet har en röst. Ni får bland annat en genomgång av föreningens ekonomi, vi röstar om ändringarna i stadgarna och vi väljer in nya styrelsemedlemmar. Det är dessutom ett bra tillfälle att ställa frågor till styrelsen. Vi bjuder på fika!

Elstolpar

Styrelsen fortsätter att arbeta för att installera laddstolpar för elhybrider. Vi satsar på att som start installera fyra stolpar på den övre parkeringen och är i processen att ansöka om bidrag från kommunen. Kommunen ger besked i september 2018 och efter det hoppas vi kunna komma igång med installationer. I dagsläget för vi en turordningslista på de medlemmar som är intresserade av en parkeringsplats med laddstolpe.

Nya grusgångar

Styrelsen har gett RA Mark & Trädgård uppdraget att göra om två grusgångar i området; den i stora/nedre lekparken bakom huslängan/förråden, och de gångar bakom nr 17- 63 som vätter mot gångvägen. Därav måste alla lägenhersinnehavare som bor i dessa nummer se till att skräp, möbler, julgranar, stenblock osv är borta senast 8 maj. Är det inte borta så flyttas det in på respektive tomt.

STAMSPOLNING

Under 4-8 juni vecka 23 (ej 6/6) utförs stamspolning. Alla ska ha fått en föravisering i brevlådan från Interspol. Ytterligare avisering kommer närmare datum med instruktioner och information om nyckelinlämning om man inte är hemma då stamspolningen sker.

Dags att rensa ur stuprören

Ca två gånger per år behöver vi rensa ur stuprören ordentligt. HSB hjälper oss med det där de kommer åt men inne på tomten är det vi själva som måste få bort löv och skräp så det inte är stopp. Städdagen är ett utmärkt tillfälle att få detta gjort eller hjälpa en granne.

Behöver man hjälp kan man också kontakta styrelsen och ge HSB tillåtelse att gå in på tomten.

Grovsoprummet öppet 8/5

På grund av röd dag håller vi grovsoprummet öppet den 8 maj den här månaden. Ni har också chans att slänga grovsopor under städdagen den 6/5. Inga farliga avfall eller elektronik. Tänk också på att inte fylla våra vanliga soprum med sånt som ska källsorteras.

Valberedning

Vi söker nya medlemmar till föreningens styrelse! Är du intresserad av att vara med och påverka verksamheten i vår bostadsröttsförening? Anmäl ditt intresse till valberedningen, som består av Christina i 135:an eller Ylva i 123:an. Valberedningen har till uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen.

Vi behöver två eller tre nya styrelsemedlemmar inför stämman i maj.

årsmöte-klubba-brun

Vad är styrelsens ansvar?

Styrelsen

 • beslutar om firmateckningen
 • kallar medlemmarna till föreningsstämman
 • företräder föreningen
 • ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
 • ansvarar för att årsredovisningar upprättas
 • rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
 • anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket.