Avgifter

BYGGA OCH RENOVERA

Det är absolut förbjudet att förändra något kring vatten, avlopp, värme, ventilation eller bärande väggar utan tillstånd av styrelsen. Det gör du genom att kontakta en styrelsemedlem eller skicka e-post till pulpeten@gmail.se. Då du genomfört renovering ska du enligt styrelsebeslut begära besiktning. Vid enbart målning eller till exempel golvläggning behöver ingen ansökan göras. OBS! Nya spiskåpor, fläktar med motor får INTE installeras. Det kan sabotera hela ventilationen för dig och för grannarna. Spiskåpa med kolfilter går däremot bra så länge den ej är kopplad till ventilationen.

VIKTIGT ATT VETA!

Det är viktigt att följa reglerna kring renoveringar för att undvika tråkigheter som följd. Det är den boende och dess försäkringsbolag som får stå för skadorna på föreningens fastighet om det blir fel. Dessa kostnader kan bli omfattande. Det är därför av stor vikt att anlita ett seriöst företag vid renoveringar i lägenheten. Kontakta styrelsen om du har frågor och läs stadgarna för mer information om vad som gäller.

Enligt stadgarna skall tillstånd för renovering ges av styrelsen. Ansökan ska skickas till styrelsemedlem ansvarig för fastigheterna, som också kan svara på frågor gällande renoveringar. När ansökan är fullständig går den vidare till styrelsen som godkänner den.

Lämna ansökan med beskrivning om vad som kommer att ändras, gärna med en skiss. Ärendet behandlas på nästkommande styrelsemöte efter rekommendation från ansvarig styrelsemedlem, där tillstånd kommer att ges under förutsättning att renoveringen inte strider mot Brf Pulpetens stadgar eller bostadsrättslagen.

Om renovering utförs utan tillstånd kan bostadsrättshavaren bli skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick, samt att ersätta eventuella följdskador.

Ett godkännande från brf Pulpetens styrelse för en lägenhetsrenovering är bara giltig i sex månader efter utfärdat godkänt datum. Om byggstart inte har påbörjats inom sex månader måste ny ansökan inlämnas till styrelsen.

Styrelsen kan bara bevilja lägenhetens ägare och det är ägaren som har det fulla ansvaret för renoveringen och inte andrahandshyresgästen.

Tillstånd att renovera kan inte lämnas vidare till en ny ägare. Den nya ägaren måste inlämna en ny ansökan om den vill att renoveringen ska slutföras.

Om renoveringen har stor avvikelse eller konstruktion än den som är godkänd i originalansökan måste en ny ansökan inlämnas för godkännande som beskriver den ändring som skall utföras.  

Utdrag från Brf Pulpetens stadgar 2018, § 15
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar

  • ingrepp i en bärande konstruktion,
  • ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten,
  • eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Brf Pulpetens styrelse rekommenderar medlemmarna att endast använda professionell firma inom byggbranschen som har stor erfarenhet av det arbete som skall utföras. Goda referenser och kvalitetscertifiering rekommenderas och är nödvändigt för ett godkännande. Du som medlem ansvarar för att de hantverkare du anlitar känner och följer föreningens renoveringspolicy och stadgar. 

Om VVS arbete ska utföras i någon form tex vid flyttning eller omkoppling av befintliga VVS system, måste det anlitade företaget ha våtrumsbehörighet enligt BBV, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. Ett intyg om våtrumsbehörighet ska bifogas med ansökan om badrummet ska renoveras.

Vid utförande av VVS-arbete är det ett krav från styrelsen att besiktning av VVS ändringar utförs av en konsult som styrelsen kommer att använda. Denna besiktning måste ske före eventuell kakelsättning, golv, väggputsning eller liknande arbete kan utföras. Medlem är skyldig att informera styrelsen i god tid när en besiktning kan ske och styrelsen skall därefter utföra en besiktning med ett godkännande inom en arbetsdag efter besiktningen. Vid eventuella anmärkningar som innebär ny besiktning måste ny tid upprättas. Endast efter det att godkännandet är konfirmerat kan arbetet slutföras. Kostnad för styrelsens konsult betalas av föreningen.

Ett kvalitetsdokument ska inlämnas då arbetet är klart. 

Brf Pulpeten fråntar sig allt ansvar från eventuella problem som kan uppstå p.g.a. renoveringen som t ex läckage, strukturella problem eller dylikt. Ansökandes försäkring måste täcka alla eventuella kostnader om ett problem skulle uppstå som är relaterat till renoveringen. För mer info kontakta styrelsen. 

Vi har mekanisk frånluft som ventilation. Som original är det en spiskåpa med spjäll installerat i köken. Det finns ingen koppling till fläkten så att man kan ha en så kallad alliancefläkt. Så det man har att välja på som det ser ut nu är spiskåpa med spjäll eller en kolfilterfläkt som inte är kopplad till ventilationen. Om man väljer kolfilterfläkt bör dock ventilationsventilen i köket vara synlig så att den kan ventilera som den ska.

Vid renovering som påverkar föreningens ”s.k. självdrag ventilationssystem ”. Det är inte tillåtet att sätta in en elektrisk fläkt i anslutning till självdragssystemet. Inga galler får vara fastmurade, förbyggda eller inbyggda bakom skåp. Ventilationskanalerna måste vara åtkomliga för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) som föreningen måste genomföra med jämna mellanrum.

Det är förbjudet att utföra renovering som kan påverka föreningens värmesystem. Värmen kommer från radiatorerna i lägenheterna som är reglerade att fördela jämn innetemperatur till samtliga bostadsrätter. Förändras eller byts dessa sätts hela balansen i systemet ur spel med kostsamma effekter för dig som medlem i form av nya mätningar och justeringar, i värsta fall, i alla lägenheter.  

Vi rekommenderar även starkt att undvika installation av vattenburen golvvärme eller handdukstorkar då vi har gemensamt värmesystem. Hör av dig till styrelsen om du har frågor.
 

ORDNINGSREGLER

I samband med att renoveringen påbörjas ska styrelsen få en tidsplan. Viktigast är att eventuellt störande moment framgår av planen. Samt kontaktuppgifter till arbetsledaren där denne kan nås under renoveringstiden.

Medlemmen ansvarar för bortforsling av byggsopor och observera att föreningens allmänna platser inte får användas som lagringsplats för byggmaterial eller avfall. Dessa platser får heller inte användas som arbetsplats. Byggsopor får inte kastas i föreningens soprum. Detta gäller även grovsoprummet vid större renoveringar.

UTEPLATSER

Vill man bygga altan eller staket mm så måste man skriftligen ansöka hos styrelsen med en beskrivning eller ritning på vad man vill göra, i enlighet med våra stadgar paragraf 13.2. Det är också upp till lägenhetsinnehavaren att undersöka och ansöka om eventuellt bygglov krävs av kommunen. I samtliga fall åligger det bostadsrättsinnehavarna att vara överens om nyttjandet av en gemensam delad entré. Exempelvis får trädäck som anläggs av innehavaren av bostadsrätten i markplan ej inkräkta på gånglinjen från trappans inre kant mot pelare/kantsättning häck, för bostadsrätten på övre plan även om det finns en överenskommelse om detta. Utplacering dekoration eller växtlighet skall placeras så att den inte hindrar gångväg för innehavaren av bostadsrätten på övre plan.

Vår förening utmärker sig och är populär bland annat tack vare dess grönskande charm med träd, häckar och buskar. Tar vi bort det gröna och byter ut mot trästaket och trädäck överallt så förlorar vi den karaktären och värdet på våra lägenheter sjunker. Vill man ändå ta bort tex en häck så får man gärna ge förslag på vad man i stället tänker plantera som hjälper till att bevara det gröna i området.

Här kan ni få mer information angående bygglov:
http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/

Hör av er till en styrelsemedlem eller till styrelsen via email om ni har frågor.