Kallelse till årsstämma

Brf Pulpeten kallar till ordinarie föreningsstämma den 24 maj 2016 kl 19.00 i föreningslokalen. För att ladda ner kallelse och motioner samt årsredovisning för 2015 som pdf klicka på länkarna nedan.

årsmöte-klubba-brun

Följande ärenden kommer att tas upp:

Dagordning

 1.  Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Val av protokollförare
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst
 6. Upprättande och godkännande av röstlängd
 7. Genomgäng av vad som hänt under det gågna året
 8. Genomgång av revisionsberättelse och årsredovisning
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning
 10. Disposition av resultat
 11. Ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Arvoden till styrelsen och revisorer
 13. Val av styrelse
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Motioner från medlemmar och andra frågor som är upptagna som bilagor till denna kallelse
 16. Stämmans avslutande

Kallelse och motioner kan laddas ner här:

Årsstämma 2015 kallelse och motioner

Brf Pulpeten årsredovisning 2015

Fasadmålning etapp 2

Målningen fortskrider som planerat. Tack till alla för visad förståelse och gott samarbete. Under v. 19 sätter man igång med etapp 2 samtidigt som etapp 1 fortskrider. Alla påverkade av etapp 2 har fått aviseringar i brevlådan. Tyvärr missade de att fylla i veckonumret, men det är alltså v. 19 som gäller.

Det här behöver göras innan startdatum:
– Ta bort plasttak vid uteplats (undantag finns beroende på konstruktion)
– Ta ner markiser
– Klippa ner eller binda buskar och träd som är nära husväggen
– Ta ner blomlådor, husnummer och andra väggdekorationer (ej lampor)
– Flytta undan trädgårdsmöbler, cyklar mm så att målarna kan komma åt och ställa upp ställningar vid husväggarna

Följer man inte dessa instruktioner och målarfirman behöver ta ner markiser eller liknande så debiterar de en timavgift för att göra jobbet.

Hör av er till pulpeten@gmail.com om ni har frågor.

etappindelning