Styrelsen

Brf Pulpetens styrelse består av sex medlemmar. Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma. I föreningens kalender kan du se när nästa styrelsemöte infaller samt årsstämmor och städdagar mm.

Har du en fråga eller vill att styrelsen tar upp ett ärende kan du skicka e-post till pulpeten@gmail.com Vi svarar regelbundet på e-post.

Ordförande: Eric Desmeules (131:an)

Vice ordförande: Thomas Svensson (29:an)

Sekreterare: Arvid Olovsson (71:an)

Ledamot: Johan Schenk (101:an)

Ledamot: Thomas Axelsson (111:an)

Ledamot: Emma Fahlström (29:an)

Ledamot: Viktor Nilsson (41:an)

Styrelsens ansvarsområden

 • Medlemsärenden/nya medlemmar/renovering/aviseringar:
  Johan Schenk och Thomas Svensson
 • Ekonomi/försäkringar:
  Arvid Olovsson och Eric Desmeules
 • Fastighet/drift/underhåll/felanmälningar/IT och bredband:
  Johan Schenk och Eric Desmeules
 • Mark och trädgård/trivsel/sophantering:
  Thomas Axelsson och Viktor Nilsson
 • Parkering och släp:
  Thomas Axelsson och Arvid Olovsson
 • Information/Pulpetenbladet/webbsida:
  Emma Fahlström och Thomas Svensson
 • Formalia, rutiner och policy:
  Emma Fahlström och Arvid Olovsson
 • Lokalen:
  Tanja och Johan

Så här arbetar styrelsen

Styrelsen sammanträder normalt en gång i månaden, med undantag för juli. Vid sammanträdena fattas beslut i aktuella ärenden. Beslut kan också i brådskande fall fattas med s.k. per capsulamförfarande, vilket innebär att ett förslag till beslut cirkuleras till samtliga styrelseledamöter, som regel med e-post eller genom sms-grupp, varefter en ledamot har att antingen bifalla eller ogilla beslutet. För att beslutet skall gälla krävs enighet i styrelsen. Den som ett beslut berör underrättas snarast om beslutet. Besluten protokollförs och förvaras i styrelsens arkiv. Protokollen omfattas av absolut sekretess och delges endast styrelseledamöter, suppleanter och revisorer (externa och eventuellt valda).

Årsstämma

Föreningsstämman är forumet för dig som är medlem i Brf Pulpeten att utöva ditt inflytande. Stämman innehåller vanligen bokslut och val av styrelse, men kan också innehålla andra frågor av större betydelse, t.ex. medlemsmotioner. Beslut fattas med acklamation eller med omröstning, varvid de röstande räknas genom handuppräckning.

Föreningsmedlem som vill att något skall beslutas av stämman skall lämna ett sådant förslag (motion) till styrelsen. Förslaget sänds med e-post till pulpeten@gmail.com eller läggs i styrelsens brevlåda (i hallen i föreningslokalen). Motionen med styrelsens förslag till stämmans beslut i anledning av motionen kommer att framgå av dagordningen.

I motionen skall anges namn, lägenhetsnummer samt vad som yrkas och skälen för yrkandet (tex. Namn Namnsson, lägenhet 123 yrkar att stämman beslutar … Skälen för mitt yrkande är …).

Stämman kan endast fatta beslut om ett ärende som är upptaget på dagordningen för stämman.

Övriga frågor

Föreningsmedlem som vill väcka en fråga eller i övrigt göra styrelsen och övriga medlemmar uppmärksam på något förhållande som berör flera och som inte kommer att framgå av dagordningen är välkommen att göra det under styrelsens orientering om aktuella ärenden m.m. eller under reservtiden. Inga beslut får fattas i anledning av en på så sätt väckt fråga.

Valberedning

Valberedningen består av Nina Randone och Marina Söderholm. Kontakta valberedningen om du är intresserad av att sitta i styrelsen, valberedningen eller på annat vis känner att du kan bidra till vår bostadsrättsförening med specialkunskaper eller bara en vilja och engagemang.

Dokument

Fullmakt_för_ombud_vid_stämman