Kallelse till årsstämma

Brf Pulpeten kallar till ordinarie föreningsstämma den 24 maj 2016 kl 19.00 i föreningslokalen. För att ladda ner kallelse och motioner samt årsredovisning för 2015 som pdf klicka på länkarna nedan.

årsmöte-klubba-brun

Följande ärenden kommer att tas upp:

Dagordning

 1.  Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Val av protokollförare
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst
 6. Upprättande och godkännande av röstlängd
 7. Genomgäng av vad som hänt under det gågna året
 8. Genomgång av revisionsberättelse och årsredovisning
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning
 10. Disposition av resultat
 11. Ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Arvoden till styrelsen och revisorer
 13. Val av styrelse
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Motioner från medlemmar och andra frågor som är upptagna som bilagor till denna kallelse
 16. Stämmans avslutande

Kallelse och motioner kan laddas ner här:

Årsstämma 2015 kallelse och motioner

Brf Pulpeten årsredovisning 2015